ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A szolgáltató (a továbbiakban: Szakfordító) adatai
Dr. Varga Orsolya LL. M. – angol jogi szakfordító szakjogász
Diploma száma: 18/2019/JÁK
Székhely: Gödöllő

Preambulum

A Szakfordító a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel összhangban kijelenti, hogy célja a megrendelők részére minőségi szolgáltatás nyújtása, továbbá, hogy a teljes munkafolyamat során törekszik az ügyfélközpontúságra, és a gyors tájékoztatásra.

Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a Szakfordító az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

Az általános szerződési feltételek hatálya

A Szakfordító fenntartja a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket bármikor módosítsa vagy visszavonja, az új általános szerződési feltételek a Szakfordító honlapján történő közzététellel lépnek hatályba. A fordítás megrendelése egyben a Szakfordító általános szerződési feltételeinek elfogadását is jelenti. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) visszavonásig érvényesek. A Szakfordító és a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. A Szakfordító a jelen ÁSZF-ben teszi közzé a Megrendelők részére teljesítendő szolgáltatásaira irányadó általános szerződési feltételeit, melyek a Megrendelő és a Szakfordító között az ajánlattal és annak elfogadásával, azaz a joghatályos megrendeléssel keletkezett jogviszonyra irányadóak. A keletkező jogviszonyra az ÁSZF-ben, valamint a megrendelésben rögzített feltételek az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a megrendelésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, és szerzői jogi rendelkezések az irányadóak.

A szolgáltatás tárgya

A Szakfordító vállalja jogi szakterületen hagyományos, papíralapú dokumentumok, illetve e-mailen leadott elektronikus anyagok fordítását magyarról angolra és angolról magyarra. A Szakfordító lektorálási és tolmácsolási tevékenységet nem végez.

Fordítástípusok

Záradékolt fordítás: a Szakfordító a fordítást cégszerűen (bélyegzővel és saját kezű aláírással) aláírt záradékkal látja el. Ez tanúsítja, hogy a fordítás tartalmilag megegyezik a hozzá csatolt, eredeti dokumentummal. A záradékolt fordítás elektronikus formátumban és papíralapon is kérhető. Elektronikus formátum esetén a a záradék szkennelt formában került átadásra.

Cégiratok hiteles fordítása: A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT rendelet értelmében a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak a hiteles fordítására szakfordító képesítéssel rendelkezők is jogosultak. A Szakfordító jogosult cégiratokról hiteles fordítást készíteni. A fordításhoz csatolt záradékában a Szakfordító tanúsítja, hogy a fordítás tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű a hozzá csatolt eredeti dokumentummal, vagy annak másolatával és a fent hivatkozott jogszabálynak megfelelően a fordítás hiteles fordításnak minősül. Egyéb okiratok hiteles fordítására Magyarországon kizárólag az OFFI Zrt. jogosult. Szükség esetén az OFFI Zrt. által történő fordításhitelesítés beszerzéséről a Megrendelő gondoskodik.

A szolgáltatás díja

A szolgáltatás díja (a honlapon közzétett árak figyelembevételével) egyedi árajánlat alapján kerül meghatározásra. A szolgáltatás díját a Szakfordító a megkeresésre adott írásbeli árajánlatban (e-mailben) határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható. A fordítások elszámolása (amennyiben nem tartozik a fix áras fordítások közé) a fordítandó szöveg (azaz a forrásnyelvi szöveg) szóközökkel együtt számított karaktereinek száma alapján történik. 

A Szakfordító árajánlata csakis írásban (elektronikus úton, e-mailben) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi időtartamot – legfeljebb az árajánlat dátumától számított 15 napon belül érvényes. A Szakfordító fenntartja a jogot, hogy előleget kérjen, melynek mértéke 50%. Előleg fizetés esetén a szerződés létrejöttének időpontja az előleg a Szakfordító számlájára való megérkezésének a napja. A teljesítési határidőt – a 24 órás megrendelés kivételével – az ezt követő naptól kell számítani.

Amennyiben az elkészült fordítást a Szakfordító elektronikus úton juttatja el a Megrendelőhöz, külön kérésre egy nyomtatott példány térítésmentesen kérhető; egy nyomtatott példányt magában foglal a megszabott ár. További példányok külön kérésre, felár ellenében nyomtathatók, a másodpéldány díja (elektronikus és postai): 500 Ft/db. A postai úton kért fordítások minden esetben ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes küldeményként kerülnek megküldésre, a Megrendelő költségére.

Minimum díj: Szakfordító kis összegű fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére jogosult minimum díjat megállapítani. Amennyiben a forrásnyelvi szöveg leütésszám alapján nem éri el az 2500 Ft-ot, úgy a leütésszám alapú elszámolás helyett minimum díj megfizetése szükséges. Ennek összege: 2500 Ft.

Lemondási díj: Amennyiben a Megrendelő a leadott fordítási megrendelését lemondja, köteles a lemondásig felmerült minden költséget megtéríteni. Amennyiben a Szakfordító a teljesítést még nem kezdte el, a Megrendelő a megrendelési díj 30%-át köteles lemondási díjként a Szakfordítónak megfizetni. Abban az esetben, ha a Szakfordító a teljesítést elkezdte, a Megrendelő a már elvégzett részszolgáltatás arányában köteles a díjat és a lemondásig felmerült költségeket megfizetni. Az elvégzett részszolgáltatást a Szakfordító a lemondást követő 24 órában köteles igazolni a Megrendelő felé. Előlegfizetés esetén a Szakfordító a fentiek szerint számított lemondási díjat és költségeket jogosult visszatartani. A fennmaradó összeget köteles a Megrendelőnek a lemondástól számított 15 napon belül visszautalni a Megrendelő által megjelölt bankszámlára (az átutalás költségeinek levonásával). A lemondási díj követelése mellett a Szakfordító jogosult kárigényt is érvényesíteni Megrendelővel szemben a lemondással felmerült teljes kára megtérítésére.

Módosítási díj: A Megrendelő az eredeti szövegben, az általa végzett változtatások alapján kérheti a már elkészített fordítás utólagos módosítását. A Szakfordító ebben az esetben a Megrendelő által egyértelműen megjelölt változtatások terjedelméhez mérten jogosult módosítási díjra. A kért változtatások egyértelmű megjelöléséért a Megrendelő felel. A Szakfordító kifejezetten kizárja a felelősségét a Megrendelő által megváltoztatott forrásszövegben nem egyértelműen megjelölt változtatások fordításban történő átvezetésének elmulasztása miatti, az ebből eredő kárért nem felel. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az nincsenek egyértelműen megjelölve, a Szakfordító jogosult a teljes szöveg után módosítási díjat felszámítani vagy a fordítást megtagadni.

A szolgáltatás megrendelése

Árajánlat: A fordítás megrendelését minden esetben egyedi árajánlat előzi meg. Az ajánlattétel kizárólag írásban történik, melynek keretén belül a Szakfordító megjelöli a vállalási határidőt, valamint rögzítésre kerül a szolgáltatási díj és az elkészült fordítás átvételi módja. A Megrendelő a teljesítési határidőkről, az árakról és az egyéb részletekről az ajánlatkérés során tájékozódhat. Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg a sürgősségi határidőre vonatkozó igényét, abban az esetben Szakfordító egy általános határidőt jelöl meg. A fordítás alapegysége a forrásnyelvi leütés szóközzel együtt számolva.

Megrendelés: Az árajánlattal egyidejűleg a Szakfordító megrendelési űrlapot küld a Megrendelő részére. A megrendelés kizárólag a megrendelési űrlap kitöltésével, valamint Szakfordító írásbeli visszaigazolásával válik elfogadottá. A Megrendelő előzetesen az űrlapon található check-box kitöltésével igazolja, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadta. A megrendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy megismerte és elfogadta az ÁSZF-et. Az árajánlat küldésekor a Szakfordító ismételten felhívja a figyelmet az ÁSZF megismerhetőségére. Hiteles fordítás megrendelése esetén a papíralapú dokumentum esetén az átadás-átvétel megbeszélés tárgya; személyesen, illetve elektronikusan (szkennelés útján) is lehetséges. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelése esetén a fordítás tárgyát képező szöveget személyesen, e-mailben vagy postai úton (saját költségére és felelősségére) juttatja el a Szakfordító részére. Az ajánlat elfogadásával – és az előleg megfizetésével – a megrendelés létrejön. A megrendelés kizárólag írásban érvényes. Az e-mailen továbbított írásos megrendelést a Szakfordító minden esetben visszaigazolja. A megrendelésben a Szakfordító és a Megrendelő meghatározzák a fordítás nyelvirányát, az átvett dokumentumok típusát és darabszámát, a forrásnyelvi terjedelmet, a Megrendelő formai és technikai instrukcióit, a szolgáltatási díjat és a költségeket, a megrendelés leadásának idejét, a teljesítés határnapját vagy határidejét, a megrendeléskor fizetendő előleget vagy díjat, valamint a fizetés módját és határidejét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az OFFI Zrt. végezhet; a Szakfordító csak a jogszabályi kivételekkel (cégiratok) összhangban készíthet hiteles fordítást.

A fordítás megrendelése során a Szakfordító nem vizsgálja a fordítás felhasználását, célját. A Megrendelő felelőssége előzetesen tájékozódni, hogy harmadik fél elfogadja-e a megrendelt fordítástípust. A hibás felhasználásból adódó kár vagy jogkövetkezmény kizárólag a Megrendelőt terheli. A megrendelés leadásával a Megrendelő a Szakfordító teljes kártalanítása mellett szavatolja, hogy a szolgáltatást minden korlátozástól mentesen jogosult a Szakfordítótól megrendelni, a továbbított tartalmak felett jogosult rendelkezni, a továbbított személyes adatokat jogszerűen, a hatályos személyesadat-kezelési előírásokkal összhangban kezeli és ezek feldolgozására Szakfordítónak a megrendeléssel megbízást jogosult adni. A Megrendelőnek a továbbított tartalomra vonatkozó, valamint az abban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó jogosultságának hiánya vagy hibája miatt felmerült teljes kárt a Szakfordító időbeli korlátozás nélkül jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. A megrendelés leadásával a Megrendelő nevében eljáró személy a Szakfordító teljes kártalanítása mellett szavatolja, hogy a Megrendelő szervezetén belül jogosult a szolgáltatásra megrendelést leadni, a Szakfordító a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő a megrendelés leadását követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy képviseleti jogosultságának vagy hatáskörének hiányára.

A fordítás teljesítésére irányuló szerződés a megrendelésben rögzített árajánlat megküldésével és annak Megrendelő általi elfogadásával, valamint a Szakfordító általi visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a Megrendelőnek a korábbi megrendelései alapján a Szakfordítóval szemben lejárt számlatartozása van, a Szakfordító jogosult a Megrendelő további megrendeléseit az elmaradt díj teljes megfizetéséig visszautasítani.
A Szakfordító jogosult megtagadni a záradékolt fordításra vagy cégirat hiteles fordítására irányuló megrendelést, ha a lefordítandó irat lényeges részeiben olvashatatlan, hiányos, javított, vagy ha az irat valódisága tekintetében bármilyen aggálya merül fel.
A Szakfordítónak adatok, szövegek, dokumentumok stb. e-mailen vagy más úton történő megküldése és ezek kézhezvételének a Szakfordító általi visszaigazolása nem minősül szerződéskötésnek, csak ajánlattételi felhívásnak. A Szakfordító és a Megrendelő közötti szerződés a jelen ÁSZF szerint jön létre a köztük érvényben levő keretszerződés vagy egyedi megrendelés eltérő, írásos, kifejezett rendelkezése hiányában.

A szolgáltatás teljesítése

A Szakfordító köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen. Nem megfelelő minőségű a fordítás, ha az csak nyelvi és tartalmi hibák javításával, mondatszintű változtatások révén tehető elfogadhatóvá. Nem megfelelő minőségű a fordítás akkor sem, ha a Szakfordító nem vagy nem helyesen alkalmazta a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott terminológiát vagy nem követte a Megrendelő által a megrendeléssel egyidejűleg, írásban adott utasításokat.

Megrendelő elfogadja, hogy a teljesítés során a Szakfordító együttműködő partnert (jogi végzettségű szakfordítót) vehet igénybe. A közreműködő partner igénybevétele a Megrendelő részéről nem jár többletköltséggel. Az együttműködő partner tevékenységéért a Szakfordító úgy felel, mintha maga járt volna el. A Szakfordító a fordítást jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon köteles szolgáltatni.

A szerződés jelen ÁSZF szerinti létrejöttével, a megrendelés érvényes leadásával, valmint az előleg megfizetésével a Megrendelő a teljesítés haladéktalan megkezdésére utasítja a Szakfordítót, tekintettel a rögzített teljesítési határidőre vagy határnapra.

Teljesítési határidők

A teljesítési határidőre az ÁSZF-ben, valamint a megrendelő lapon rögzített feltételek az irányadóak. Az elkészült fordítás átadásának időpontja a megrendelésben vállalt határnap (a határnap 17:00 órája). A fordítás megrendelésének és leadásának napja nem számít bele a vállalási határidőbe. A Szakfordító a megrendeléseket az alábbi határidőkkel teljesíti.

Normál határidő (8-10.000 célnyelvi karakterig): 4-7 munkanap.
Sürgős határidő (12-15.000 célnyelvi karakterig): 3-5 munkanap.
Expressz határidő (3000 célnyelvi karakterig): a fordítás díjának beérkezését követően 24 órán belül.


A vállalási határidőkbe a hétvége, a munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel (kézhezvétel, visszaküldés) napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Szakfordító a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni, és erről a Megrendelőt értesíti. Ebben az esetben a vállalási határidő ezzel arányosan meghosszabbodik. A teljesítési határidő betartásának feltétele az összes fordítandó forrásnyelvi szöveg megküldése a Szakfordítónak. Amennyiben a forrásnyelvi szöveg hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, és a Szakfordító a fordítást nem tudja megkezdeni, a teljesítési határidő a helyes forrásnyelvi szöveg sikeres megküldéséhez szükséges idővel arányosan meghosszabbodik. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel együtt rendelkezésünkre álljon a fordításhoz szükséges összes dokumentum, ellenkező esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli (különös tekintettel a szöveg késedelmes érkezésére, megsemmisülésére, stb.). A sürgős, valamint expressz határidővel megrendelt fordítások esetében a Szakfordító felárat állapíthat meg, és számíthat fel. A sürgősség szükségszerűen kizárja a szokásosnak megfelelő, magasabb színvonalú ellenőrzési lehetőséget.

Átadás-átvétel

Az elkészült fordítás a megrendelésben kért módon, e-mailen, postai úton, vagy személyesen vehető át. A Szakfordító az elkészült fordítást a megrendelő lapon rögzítetteknek megfelelően e-mailben, vagy a Megrendelő kifejezett kérésére és költségére postai úton juttatja el a Megrendelő részére. A személyes átvétel lehetőségére korlátozott esetben (sürgősségi esetek) kerülhet sor, amelyről a Szakfordító előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.

A Szakfordító a megrendelő lapon rögzített átadási módnak megfelelően a fordítást legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján vagy a vállalt határnapon e-mailben továbbítja vagy postára adja. A határidőbe az e-mail kézbesítése, valamint a posta általi kézbesítés ideje nem számít be. A Szakfordító az internet és egyéb szolgáltatók, valamint a posta teljesítéséért, ezek késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a felelősséget kifejezetten kizárja.

A Szakfordító az általa fordított szövegeket legfeljebb 1 hónapig őrzi meg, az ajánlattétel és a megrendelés során megküldött dokumentumokat és adatokat az ajánlattételi felhívástól számított 1 hónap után törli. Amennyiben a fordítás közhiteles nyilvántartás alapját képezi (cégkivonat fordítása), úgy a megőrzési idő 10 évre módosul.

Fizetési feltételek

A Szakfordító számlaszáma:
ERSTE BANK
Dr. Varga Orsolya
11600006-00000000-93390464

Fizetés: A Szakfordító az árjegyzéket honlapján teszi közzé, az adott megrendelésre irányadó díjakat és költségeket egyedi ajánlatában határozza meg. A Megrendelő által fizetendő díjak tekintetében az egyedi árajánlatban rögzített feltételek irányadóak. A Szakfordító a fordítás teljesítése kapcsán kiállított számlát elektronikus úton (e-mailben) juttatja el a Megrendelő részére. A fizetési módja banki átutalás. Az átutalás során – a fizetés azonosítása érdekében – a Megrendelő a közlemény rovatban köteles feltüntetni a fizetés alapjául szolgáló számla sorszámát, ennek elmulasztása vagy hibás megjelölése esetén a Szakfordító nem vállalja a felelősséget a vállalt határidő betartásáért. A fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap. A teljesített szolgáltatással kapcsolatos esetleges kifogás a szolgáltatás díjának megfizetésére nincs halasztó hatállyal. Az árajánlatban megadott díjról a Szakfordító számlát állít ki a Megrendelő űrlapon megadott számlázási adatok alapján, amely az űrlapon megadott e-mail címre kerül megküldésre. A fordítás megkezdése és a vállalási határidő, az utalási munkanapon 08:00-17:00 óra között bankszámlánkra történő beérkezését követő munkanaptól kezdődik. Az elkészült fordítást a vállalási határidőn belül, a Megrendelő űrlapon megjelölt módon kerül megküldésre. Az e-mailben korábban megküldött számla nem kerül postázásra, csak külön kérésre, ennek díja a mindenkori postai díjszabás szerint alakul. 

Késedelmes fizetés: A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szakfordító késedelmi kamatot jogosult felszámítani, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától a hiánytalan fizetés napjáig terjedő időszakra fizetendő. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap. A Szakfordító a késedelmi kamatról általa választott időpontban jogosult számlát kiállítani, melyet a Megrendelő a megadott fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szakfordító jogosult továbbá felfüggeszteni a Megrendelő által megrendelt, még nem teljesített egyéb fordítások teljesítését a Megrendelő lejárt tartozásainak kiegyenlítéséig.

Titoktartás

A Megrendelő kérésére a Szakfordító a fordítást külön titoktartási nyilatkozattal látja el. Ennek hiányában is a Szakfordító kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítás teljesítése során tudomására jutott bizalmas – beleértve a Megrendelő működésével, tevékenységével, helyzetével kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során. Amennyiben a Szakfordító a fordítás teljesítését együttműködő partner bevonásával végzi, irányában titoktartási kötelezettséget érvényesít. A Szakfordítót titoktartási kötelezettség terheli minden – a fordítás, valamint a teljesítési folyamat során – tudomására jutott információ vonatozásában.
A Megrendelő a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szakfordító a Megrendelőre referenciaként hivatkozzon. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a Szakfordító teljesítése során tudomására jutott, a Szakfordító működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli, a Szakfordító együttműködő partnereivel közvetlen kapcsolatot nem létesít a Szakfordító által kínálthoz hasonló szolgáltatások elérése céljából.

Minőségi kifogás, szavatosság és felelősség

A Szakfordítónak a fordítást megfelelő minőségben kell elkészítenie. A Szakfordító vállalja, hogy a szolgáltatást a célnyelvre jó minőségben, a szolgáltatás céljára alkalmas módon készíti el. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Szakfordító nem köteles (kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Szakfordító rendelkezésére bocsátotta). A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Szakfordítónak eljuttatni. A Megrendelő a kifogást írásban köteles előterjeszteni, a hiba pontos és egyértelmű megjelölésével. A Szakfordító általános reklamációt, egyértelműen nem megjelölt minőségi kifogást nem köteles elfogadni.

A megalapozottnak ítélt hiányosságok kijavítását a Szakfordító méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Amennyiben a Megrendelő erre nem tart igényt, a Szakfordító mentesül a hiánypótlási kötelezettsége alól. Az esetleges hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek elegendő időt kell biztosítania a Szakfordító számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szakfordítót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Szakfordítóval szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a Szakfordító a biztosított határidő alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

Stilisztikai szempontok, illetve adott szakterület szűk körben használt terminológiája miatti helytelen fordítás nem minősül fordítási hibának vagy hiányosságnak, kivéve, ha a Megrendelő a terminológiát és az annak alkalmazására való utasítását a megrendeléssel egyidejűleg egyértelműen közölte a Szakfordítóval.

A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Szakfordító felelőssége csak akkor áll fenn a fordítási hiányosságok tekintetében, ha a Megrendelő a megrendelésében közölte a fordítás célját, valamint ha a Szakfordítónak lehetősége és elegendő ideje volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Szakfordító külön díjat számíthat fel.

A kézírásos, vagy nehezen olvasható (pl.: táblázatok, ábrák) szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. A Szakfordító az ilyen jellegű szövegek fordítását valamint elő- és utószerkesztését előzetes megegyezés szerint vállalja, az ilyen fordítás esetleges hibájáért azonban a felelősségét kifejezetten kizárja, a Megrendelő szavatossági igény érvényesítésére nem jogosult.

A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Szakfordító nem vállal felelősséget. A Szakfordító a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja és kizárja.

A sürgősségi határidővel megrendelt fordítás szükségszerűen kizárja a Szakfordító szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési folyamatát. Ezekben az esetekben a Szakfordító nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért. A fordítást ettől függetlenül a lehető legnagyobb figyelemmel és gondossággal készíti.

A Szakfordító rendelkezésére bocsátott eredeti dokumentumokat és adatokat a fordítás átadásakor visszaszolgáltatja a Megrendelőnek. A postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik azok átvételéről, a Szakfordító 1 hónapig tárolja, majd megsemmisíti (törli) azokat. Ugyanez a határidő vonatkozik a munkapéldányokra, másolatokra is. A Szakfordító fenntartja a jogot, hogy tárolja és használja a Megrendelő által küldött és a teljesítés során létrejött fordítási memóriát, illetve az elkészült (és anonimizált) fordítást.

Amennyiben a Megrendelő e-mailben kéri a fordítás átadás-átvételét, a Szakfordító az internetkapcsolat minőségéből eredő esetleges hibákért nem felel. A Szakfordító a posta teljesítéséért, késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a felelősséget kifejezetten kizárja.

A forrásnyelvi tartalom eredetiségéért, tartalmi helyességéért és valódiságáért a Megrendelő felel, az ezek hibájából eredő minden kár és jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli, a Szakfordító ezekért a felelősségét kifejezetten kizárja. A Szakfordító nem vállal felelősséget a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért. A fordításra átadott forrásnyelvi tartalomban előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből eredő fordítási hibákért, az ezekből eredő minden kár és jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli. A Szakfordító törekszik azonban arra, hogy a forrásszövegben felfedezett hibákról vagy hiányosságokról a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a fordítás átadásakor tájékoztassa a Megrendelőt.

A Szakfordító kifejezetten kizárja a felelősségét a forrásnyelvi tartalom szerzői jogot sértő jellegéből eredő károkért, úgyszintén a Megrendelő által a fordítás felhasználásával harmadik félnek okozott károkért.

A Szakfordító kifejezetten kizárja a felelősségét azokért a hibákért és károkért amelyek amiatt keletkeznek, mert a Megrendelő a Szakfordító javaslatától eltérően, nem megfelelő szolgáltatást rendelt. A Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásoktól elvárható minőség eltérő, ezért hibás teljesítésre alapított igényt akkor terjeszthet elő, ha a fordítás minősége az adott szolgáltatástól elvárható minőséget nem éri el. A sürgős határidővel megrendelt fordítás esetén a Szakfordító a fordítás esetleges hibáiért vagy pontatlanságáért való felelősségét kifejezetten kizárja, az ilyen fordítás esetén Megrendelő szavatossági igény érvényesítésére nem jogosult.

A Szakfordító munkája során a fordítások felhasználási körét nem vizsgálja, az előzetes tájékozódás minden esetben a Megrendelő kötelessége és felelőssége. Az ebből eredő károkat a Megrendelő viseli.

A Megrendelő szavatossági igénye legfeljebb a szolgáltatások teljesítésére fizetendő díj mértékéig terjedhet (igazolt károk esetén). A Megrendelő a Szakfordító hibás teljesítésével okozati összefüggésben kártérítési igényt kizárólag abban az esetben jogosult érvényesíteni amennyiben a hibás teljesítés miatti, kijavításra irányuló igényét a jelen ÁSZF szerint előterjesztette. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető. A Szakfordító kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre. A Szakfordító nem vállal felelősséget a korábban vállalt határidő be nem tartása miatt a Megrendelőt ért közvetlen vagy közvetett károkért. A Szakfordító köteles a késedelem okának felfedezését követően haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt és tájékoztatni az elhárítás, valamint a teljesítés lehetséges legkorábbi időpontjáról. Ilyen esetben a fennálló megrendeléstől elállni nem lehet. A probléma elhárulása után haladéktalanul átadott fordítás kifizetése sem részben, sem egészben nem tagadható meg – ez bírósági eljárás kezdeményezését (fizetésképtelenségre hivatkozva a cég felszámolásának elindítását) vonja maga után. A Szakfordító kártérítési felelősségének mértéke a szándékos károkozás esetét valamint a jogszabály eltérést nem engedő rendelkezését kivéve nem haladhatja meg a szolgáltatási díj tízszeresét. A Szakfordító nem köteles továbbá az elmaradt haszon, valamint a közvetett kár megtérítésére.

A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Szakfordító között az ÁSZF szerint létrejött szerződés határozott időre, a megrendelésben meghatározott szolgáltatás és ellenszolgáltatás (díjak és az esetleges kamatok) teljesítéséig tart. A Megrendelő a szerződéstől a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek teljesítése, valamint a Szakfordító költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat a a szerződéstől. Az elállás, felmondás kizárólag írásban érvényes. A fordítás reklamáció nélküli elfogadása után a Szakfordítót a teljes fordítási díj illeti meg.

Amennyiben a Szakfordító a teljesítést még nem kezdte el, a Megrendelő a megrendelési díj 30%-át köteles lemondási díjként a Szakfordítónak megfizetni. Abban az esetben, ha a Szakfordító a teljesítést elkezdte, a Megrendelő a már elvégzett részszolgáltatás arányában köteles a díjat és a lemondásig felmerült költségeket megfizetni. Ez a jog nem illeti meg a Szakfordítót, ha a fordítást saját érdekkörében felmerült okból számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá a vállalási határidő módosításához. A Szakfordító felmondhatja a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül. Amennyiben a kiszámlázott fordítási díj utalása 8 napon belül nem történik meg, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

Vis maior

Vis maior eredményeképpen fellépő késedelmes teljesítés, vagy a teljesítés elmaradása miatt a Szakfordító nem felel. Vis maior
alatt azok az események vagy körülmények értendők, amelyek a Szakfordítónak nem felróható módon, annak érdekkörén kívül, általa elháríthatatlan módon következik be, és amelyek a Szakfordító szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, feltéve, hogy a Felek közötti szerződés létrejöttét követően keletkeztek és a szerződés létrejöttekor még nem voltak előre láthatóak. Amennyiben vis maior miatt a Szakfordító által vállalt határidő nem teljesíthető, erről köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő eltérő (írásos) utasítást nem ad, a Szakfordító tovább folytatja a teljesítést, ha az észszerűen lehetséges. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, mindkét fél jogosult a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. A szerződés megszűnésekor a Szakfordító a jogosult a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelni, amelyeket a Megrendelő köteles megtéríteni az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül. A szerződés vis maior miatti megszűnése esetén a Szakfordító és a Megrendelő maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát. A Szakfordító jogosult a postai szolgáltatások vis maior miatti akadozása esetén más átvételi módot javasolni.

Szellemi alkotás

A Szakfordító által készített fordítás szellemi alkotásnak minősül, így a Szakfordító a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A Megrendelő a számla teljes kiegyenlítésével határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogot szerez a Szakfordító által végzett fordítás során létrejött szövegre. A felhasználási jog magában foglalja ezen szövegek átdolgozásához és a szövegek többszörözéséhez való jogosultságot is, továbbá a Megrendelő a lefordított szövegekkel szabadon rendelkezik. A Megrendelő a szerződéstől való elállás pillanatáig a Szakfordító által addig átadott fordítás felhasználására semmilyen jogcímen nem jogosult, a fordítás felhasználása esetén a Megrendelőt a jelen ÁSZF szerinti díjvisszatérítés nem illeti meg. Amennyiben harmadik személy a Megrendelő által a Szakfordítónak fordításra átadott forrásnyelvi tartalomra visszavezethető okból a Szakfordítóval szemben szellemi alkotásokhoz fűződő joga vagy más joga megsértése miatt, illetve bármely más okból igényt érvényesít, a Megrendelő köteles az ilyen igények teljesítése alól a Szakfordítót teljeskörűen mentesíteni.

Adatvédelem és adatkezelés

A Szakfordító kizárólag közvetlenül a Megrendelőtől kér és fogad el személyes adatokat. A Szakfordító a rá bízott adatokat bizalmasan kezeli. A Szakfordító a Megrendelő adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben küldi meg harmadik félnek (együttműködő partner), továbbá abban az esetben, ha valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen (számlázási és könyvelési feladatok).

A Szakfordító a szolgáltatás teljesítése során a birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltakkal összhangban kezeli, kizárólag a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítéséhez, valamint feladatai ellátásához és szolgáltatása teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig (legfeljebb 1 hónapig). A tartalmak Szakfordító részére történő megküldésével és ajánlatának elfogadásával és/vagy a megrendelés leadásával a Megrendelő a Szakfordító teljes kártalanítása mellett szavatolja, hogy a továbbított tartalmak felett jogosult rendelkezni, a továbbított személyes adatokat jogszerűen, a hatályos személyesadat-kezelési előírásokkal összhangban kezeli és ezek feldolgozására Szakfordítónak a megrendeléssel megbízást jogosult adni, a Szakfordító a Megrendelő adatkezeléséért felelősséggel nem tartozik. A Megrendelőnek a továbbított tartalomra vonatkozó, valamint az abban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó jogosultságának hiánya vagy jogellenes adatkezelése miatt felmerült teljes kárt a Szakfordító időbeli korlátozás nélkül jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. A Megrendelő megrendelése a forrásszövegben foglalt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozásra vonatkozó megbízásnak minősül.

A Szakfordító a vonatkozó jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősül. A személyes adatok csak meghatározott és jogszerű célból kerülnek felhasználásra, kizárólag a szerződés teljesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet ajánlatkéréssel, illetve megrendeléssel elfogad. A személyes adatok tárolásának időtartama szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart. A Szakfordító azadatokkal kapcsolatos rendelkezéseknek a vonatkozó jogszabályokban foglalt módon és határidőben eleget tesz. A Megrendelő az adatkezelésről tájékozódhat, törlést vagy helyesbítést kérhet, panaszt tehet, továbbá jogorvoslati lehetőséggel is élhet.

A szerződés teljesítése és a szavatossági idő lejárta végéig megőrzésre kerül a fordítandó, mind a fordított irat (legfeljebb 1 hónap), és az abban foglalt bármilyen személyes adat. Mindennemű adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok a teljesítést és a szerződés megszünését követő 1 hónap után törlésre kerülnek. A fordítandó és a fordított szövegek, anonimizált formában megőrzésre és fordítói felhasználásra kerülnek.

A Szakfordító által igénybe vett együttműködő partner anonimizált tartalommal kapja kézhez a fordítandó szöveget. A fordításban részt vevő személyek tiszteletben tartják az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvét.

Kölcsönös együttműködés

A Szakfordító és a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesítése érdekében egymással együttműködni, továbbá haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a teljesítést akadályozza vagy befolyásolja. A Szakfordító haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a teljesítést akadályozza vagy késlelteti, továbbá ha a teljesítéshez a Megrendelő által megadható adatokra vagy tájékoztatásra van szükség. Rendkívül szűk körben ismert, specifikus forrásnyelvi terminológia fordítására a Szakfordító csak akkor köteles, ha a Megrendelő a megrendeléskor a terminológiát és háttéranyagokat is a Szakfordító rendelkezésére bocsátotta.

Alkalmazandó jog, vitás kérdések

A szerződő felek törekednek arra, hogy a Szakfordító szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton, egymás között rendezzék. Ha ez nem lehetséges, szakmai jellegű viták felmerülése esetén felkérik az Országos Fordítóirodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elutasítja. A döntőbizottság döntését a szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Szakfordító székhelye szerinti bíróság illetékes.

Gödöllő, 2021. december 1.